Strategia DSVSA Bucureşti

Programele şi strategiile proprii ale DSVSA Bucureşti
Programele şi strategiile proprii pentru anul 2016

În anul 2016 s-a continuat implementarea Strategiei de control intern/managerial a Directiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti. A fost elaborat Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul instituţiei pentru anul 2016, aprobat prin Decizia Directorului Executiv nr.207/08.07.2016.

 

Programele și strategiile proprii ale Servciului Catagrafie Înregistrare Evaluare Traces

1.      verifică documentaţia depusă la D.S.V.S.A., pentru autorizarea/înregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita deţinerea unei autorizări/înregistrări şi stabileşte conformitatea sau neconformitatea acesteia, raportat la prevederile legale în vigoare; După caz poate solicita, în scris, completarea documentaţiei, în termenul legal sau obţinerea acordului prealabil necesar al ANSVSA;

2.      în baza documentaţiei verificate întocmeşte referatul de evaluare pentru autorizarea/înregistrarea, respectiv neautorizarea/neînregistrarea unităţilor/activităţilor supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a mijloacelor de transport care necesita obţinerea unei autorizări/înregistrări, prin personalul propriu sau al circumscripţiilor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (CSVSA) şi al circumscripţiilor sanitar veterinare zonale CSVZ;

3.      întocmeşte şi supune aprobării autorizaţia/documentul de înregistrare pentru unităţile/activităţile respectiv mijloacele de transport şi asigura eliberarea acestora către titular/solicitant, cu consemnarea în registrele proprii a datelor relevante, potrivit procedurilor legale în vigoare;

4.      primeşte şi înregistrează, potrivit procedurilor, ordonanţele aprobate, de suspendare/interzicere a activităţii unităţilor/activităţilor, respectiv pentru mijloacele de transport, cu responsabilitatea actualizării catagrafiei acestora;

5.      ia măsuri pentru transmiterea ordonanţelor de interzicere/suspendare a activităţii, în termenul legal, la operatorul în cauza şi, după caz, la Oficiul Registrului Comerţului;

6.      întocmeşte şi este răspunzător de realizarea şi actualizarea, în termen de 1 zi lucrătoare, a bazelor de date cu privire la unităţile/activităţile, respectiv mijloacele de transport autorizate/înregistrate, pe care le pune la dispoziţie on-line structurilor din cadrul DSVSA şi ANSVSA;

7.      înregistrează în registre speciale operatorii economici care intermediază comerţul cu animale vii şi unităţile/operatorii care realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, pentru care se solicită derogări, conform legislaţiei în vigoare;

8.      verifică şi avizează documentaţia înaintată de unităţile de industrie alimentară, în vederea acordării avizului de principiu, pentru amplasarea, proiectarea şi construirea unităţilor care vor fi autorizate sanitar veterinar, inclusiv a celor care intenţionează să acceseze programe de finanţare;

9.      participă la analiza proiectelor depuse în ceea ce priveşte aspectele legate de proiectarea, construcţia unităţii, evitarea contaminării alimentelor de origine non-animală, în vederea avizării acestora pentru accesarea fondurilor europene şi/sau naţionale;

10.  realizează, în baza procedurilor transmise de către A.N.S.V.S.A., evaluarea unităţilor şi încadrarea în funcţie de analiza riscului a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă, comercializează şi/ sau distribuie produse de origine animală şi non animala autorizate/ înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin personalul propriu sau al CSVSA şi CSVZ;

11.  realizează misiuni de audit, potrivit nivelului de competenţă şi al procedurilor stabilite de ANSVSA, în unităţile de profil supuse controlului sanitar–veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prin personalul propriu sau al CSVSA şi CSVZ;

12.  întocmesc programele de activităţi, periodic, şi comunica structurilor de control oficial şi antifraudă de la nivelul DSVSA programarea realizării verificărilor în teren şi, după caz, data efectiva de realizare a verificării în teren;

13.  asigură împreună cu administratorii punctelor de trecere a frontierei, respectiv a oficiilor poştale vamale, activitatea de colectare, de transport şi de distrugere a produselor de origine animală interzise a fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene, depistate în bagajele călătorilor din ţări terţe, în punctele de trecere a frontierei, la graniţele cu ţări terţe, în oficiile poştale vamale şi în aeroporturile internaţionale care operează curse din ţări terţe, în care nu sunt organizate posturi de inspecţie la frontieră;

14.  verifică realizarea colectării, transportului şi distrugerii deşeurilor de la bucătăriile mijloacelor de transport internaţional aeriene, portuare şi feroviare, în punctele de trecere a frontierei la graniţele cu ţări terţe în care nu sunt organizate posturi de inspecţie la frontieră;

15.  raportează anual la Direcţia Comerţ, Import-Export, Posturi de Inspecţie la Frontieră, până la sfârşitul primului trimestru, în conformitate cu prevederile art. 7, alin 1 şi 2 din Regulamentul 206/2009, informaţii relevante referitoare la măsurile luate în anul precedent, în punctele de trecere a frontierei de stat, unde nu exista posturi de inspecţie la frontieră şi oficiile poştale vamale referitoare la produsele de origine animală confiscate din bagajele personale ale călătorilor şi din coletele poştale provenite din ţări terţe;

16.  (16) monitorizează şi răspunde de comerţul intracomunitar, importul, exportul şi tranzitul de animale vii, produse şi subproduse de origine animală/ non animala şi, după caz, produsele destinate nutriţiei animalelor, pe teritoriul de competenţă;

17.  asigură recepţionarea informaţiilor cu privire la situaţia epidemiologică din spaţiul comunitar şi din ţările terţe, prelucrarea informaţiilor şi comunicarea acestora către medicii veterinari cu atribuţii în certificare şi TRACES;

18.  comunică medicilor veterinari oficiali modelele de certificate pentru comerţ intracomunitar, import, export pentru animale vii şi produse de origine animală;

19.  primeşte notificările de la inspectorii din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră sau direct de la operatorii care derulează operaţiuni de import, comerţ intracomunitar, conform legislaţiei în vigoare şi urmăreşte aplicarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, inclusiv prin prelevarea de probe atunci când este cazul;

20.  deţine şi actualizează baza de date în ceea ce priveşte colectarea şi arhivarea notificărilor primite legate de activitatea de import şi comerţ intracomunitar;

21.  verifică conformitatea depozitelor de destinaţie prevăzute în Documentul de intrare şi datele existente legate de înregistrarea unităţilor;

22.  organizează acţiunile necesare, în cazul în care ţara de destinaţie solicită la exportul produselor din România anumite documente care să ateste cerinţele legate de domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

23.  monitorizează şi transmite către ANSVSA, date privind produsele provenite din ţări terţe sau comercializate intracomunitar, conform domeniului de competenţă;

24.  colaborează cu inspectorii din posturile de inspecţie la frontieră pentru reexpedierea mărfurilor, în cazul neconformităţilor;

25.  colaborează cu autorităţile publice implicate, în cazul solicitărilor de restituţii la export, conform legislaţiei;

26.  organizează instruirea persoanelor cu responsabilităţi în comerţul intracomunitar, exportul, importul, tranzitul de animale vii, produse şi subproduse de origine animală/ non animala şi, după caz, produsele destinate nutriţiei animalelor, pe teritoriul de competenţă;

27.  asigură implementarea actelor normative în vigoare şi instrucţiunilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor prin realizarea de informări şi instruiri pentru personalul DSVSA şi, după caz, operatorii economici, inclusiv în ceea ce priveşte:

– calitatea alimentelor de origine non-animală;

– standardele în vigoare şi mărcile de calitate;

– domeniul siguranţei biologice şi toxicologice;

28.  difuzează, pe diferite căi mediatice, ghiduri şi materiale informative, cu aprobarea conducerii DSVSA, pentru conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice în ceea ce priveşte domeniile de interes sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

29.  face propuneri A.N.S.V.S.A. privind organizarea şi desfăşurarea de scenarii şi exerciţii/simulări privind intervenţiile de urgenţă în cazul evoluţiilor unor boli majore, inclusiv simulări la nivel naţional şi împreună cu statele vecine, prevăzute în reglementările europene în vigoare;

30.  actualizează periodic situaţia resurselor umane şi materialelor necesare combaterii epidemiilor;

31.  îndeplineşte şi alte sarcini legate de prevenirea şi combaterea epidemiei în rândul animalelor şi alte măsuri ce se impun pentru asigurarea sănătăţii animalelor;

32.  răspunde de coordonarea şi realizarea activităţilor de evaluare, supraveghere şi monitorizare igienico-sanitară şi epidemiologică, efectuată de personalul din subordine, pe întreg lanţul alimentelor, de origine animală şi non-animala de la producător la consumator;

33.  monitorizează, analizează şi răspunde de transmiterea şi corectitudinea informaţiilor furnizate, cu privire la zoonoze, agenţi zoonotici în unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală şi le comunică Serviciului/Biroului/Compartimentului Control oficial siguranţa alimentelor;

34.  înregistrează, prelucrează şi interpretează datele tehnice colectate din cadrul unităţilor de industrie alimentară, privind rezultatele examenelor de laborator pentru depistarea Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile (EST) şi întocmeşte situaţiile periodice oficiale pe care le înaintează la A.N.S.V.S.A;

35.  colaborează cu serviciile/birourile din cadrul A.N.S.V.S.A. în colectarea de informaţii utile în vederea elaborării proiectelor programelor comunitare cofinanţate şi a procedurilor privind zoonozele;

36.  organizează, monitorizează şi răspunde de implementarea legislaţiei sanitar –veterinare, inclusiv din domeniul programelor veterinare comunitare cofinanţate şi aprocedurilor din domeniile de competenţă;

37.  colaborează cu alte compartimente din cadrul D.S.V.S.A. cu privire la preluarea, prelucrarea şi transmiterea datelor necesare pe programele cofinanţate;

38.  stabilesc, în funcţie de complexitatea activităţii, atribuţii şi competenţe suplimentare pentru CSVZ şi CSVSA, în limita competenţelor proprii;

39.  întocmeşte şi transmite la ANSVSA lista unităţilor farmaceutice veterinare precum şi a unităţilor de asistenţă medicală veterinară;

40.  întocmeşte şi transmite la ANSVSA lista unităţilor din domeniul nutriţiei animale;

41.  participă la alte activităţi dispuse de conducerea D.S.V.S.A.

 

Programele si strategiile proprii al Biroului Evidenta Informatica si Control Administrativ

– verifică conformitatea datelor în deconturile privind manopera de realizare a acţiunilor din Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, conform legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare;

– verifică conformitatea datelor din facturi şi alte documente justificative, referitoare la taxe şi tarife aferente serviciului de control oficial din unităţi înregistrate/autorizate în domeniul siguranţei alimentelor;

– monitorizează, verifică şi răspunde de activităţile referitoare la înregistrarea exploataţiilor şi identificarea animalelor, remedierea eventualelor erori, potrivit legislaţiei în vigoare;

– controlează respectarea procedurilor tehnice privind comercializarea mijloacelor oficiale de identificare de către furnizorii primari şi secundari;

– elaborează proceduri operaţionale de monitorizare a activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor;

– răspunde de verificarea asigurării corespondenţei în sistem electronic privind activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor;

– asigură emiterea paşapoartelor, în condiţiile legii, pentru bovinele identificate şi înregistrate, şi asigură distribuţia paşapoartelor emise către proprietarii bovinelor;

– controlează modul de întocmire şi condiţiile de eliberare a cărţii de exploataţie şi a tuturor documentelor legate de identificarea şi înregistrarea animalelor;

– verifică datele introduse în Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor, conform actelor normative în vigoare;

– controlează implementarea legislaţiei sanitare veterinare din domeniul înregistrării -exploataţiilor şi identificării animalelor şi a procedurilor stabilite de ANSVSA;

–  asigură asistenţă în domeniul specific de activitate, structurilor din cadrul DSVSA , precum şi altor instituţii cu activităţi conexe sau cu atribuţii de acordare a diverselor forme de sprijin financiar, în vederea aplicării prevederilor legislaţiei europene şi naţionale privind schemele şi măsurile de sprijin acordate întreprinzătorilor, în vederea dezvoltării sectorului agricol şi zootehnic din România, derulate de către MADR prin APIA şi APDRP, referitor la respectarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR – specific measure requirements);

– creează, controlează şi gestionează pentru personalul din cadrul DSVSA, în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului, conturile de acces în sistemele informatice sanitare veterinare ale DSVSA, fără a se limita la acestea, din SNIIA, LIMS, SRAAFT, INTRANET, TRACES, Sistem de Gestiune Informatizată a Bolilor la Animale, Sistem de Inspecţii şi Control;

– gestionează controalele efectuate pentru verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC);

– stabileşte în funcţie de domeniul specific de activitate al fiecărei structuri din cadrul DSVSA, nivelul de acces la informaţiile şi sistemul informatic al DSVSA pentru fiecare cont de utilizator în funcţie de atribuţiile înscrise în fişa postului;

– analizează datele înregistrate şi actualizarea acestora în sistemul informatic şi bazele de date ale ANVSA, conform prevederilor legale, stabileşte calitatea datelor analizate şi întocmeşte rapoarte statistice pentru structurile de specialitate în vederea utilizării lor pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice domeniului de competenţă.;

– actualizează informaţiile cuprinse în pagina de Internet a D.S.V.S.A.

 

Programele si strategiile proprii ale Laboratorului Sanitar Veterinar de Stat

Menţinerea acreditării RENAR conform referenţialului SR EN ISO/CEI 17025:2005 ;

Extinderea acreditarii metodelor de analiză prin validare de noi matrici sau compusi

Extinderea desemnării în controlul oficial pentru metodele nou validate ;

Organizarea de teste şi instruiri – În calitate de LNR Micotoxine, Metale grele, Pesticide din produse de origine nonanimală;

Participarea la teste de competenţă;

Participarea la instruiri, workshop-uri;

Achiziţia în regim de urgenţă de echipamente noi, performante pentru dezvoltarea de metode noi şi/sau implementarea celor existente cu scopul de a prelua fluxul mare de probe şi a extinde numărul de analiţi identificaţi; aceasta se impune ca o necesitate pentru obţinerea mai rapidă şi mai precisă de informaţii prin Analize de laborator asupra conformităţii produselor alimentare controlate;

Îndeplinirea permanentă a cerinţelor Reg 882/2004, Art. 33 privind atribuţiile LNR;

Îndeplinirea permanentă a cerinţelor Reg 882/2004, Art. 12 privind validarea metodelor de analiză;

Implementarea SR ISO17043 privind acreditarea laboratorului pentru organizarea de teste,

Urmărirea şi realizarea programelor de etalonare şi verificare metrologică ;

Realizarea programelor de service şi mentenanţă pentru echipamentele din dotare prin încheierea de contracte.

Permanentizarea personalului contractual;

Angajarea de personal suplimentar cu scopul evitării supraîncărcării laboratorului;

Simplificarea procesului de achiziţie pentru consumabile (reactivi, kituri, standarde analitice, tulpini de referinţă, coloane, etc)

Realizarea – programului (plan) de audit intern

 

Programele şi strategiile proprii Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor

Strategia proprie a Serviciului Control Oficial Siguranța Alimentelor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București, raportat la atribuțiile și responsabilitățile stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare este axată în principal pe următoarele obiective:

·         Apărarea sănătății publice și asigurarea siguranţei alimentelor, de la obţinerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consumator şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane, bazat pe analiza riscului;

·         Protejarea intereselor consumatorilor, incluzând practici coerente în comerțul cu alimente, ținând cont de realizarea liberei circulații a alimentelor fabricate sau puse pe piață, în conformitate cu principiile şi cerinţele generale prevăzute de legislaţia sanitară veterinară aplicabilă, națională și comunitară;

·         Respectarea cadrului juridic şi a reglementărilor specifice din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor, a legislaţiei naţionale şi europene; asigurarea supravegherii şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate.

·         Asigurarea, pe raza municipiului București, a implementării cerințelor privind siguranța alimentelor, de la producerea materiilor prime, până la distribuirea alimentelor către consumator și asigurarea unui nivel înalt de protecție a vieții și sănătății umane, bazat pe analiza riscului;

În acest sens, ca și programe proprii de activitate, sunt urmărite și îndeplinite următoarele acțiuni principale:

– realizarea acțiunilor Planului cifric anual, elaborat în baza Programului de supraveghere şi control (inspecții periodice și expertiza sanitar-veterinară a alimentelor prin prelevarea de probe pentru examene de laborator în vederea verificării salubrității produselor, pe tot lanțul alimentar);

– controlul respectării normelor privind siguranța alimentelor, în unitățile care recepționează, produc, prelucrează, procesează, depozitează, transportă și comercializează produse alimentare;

– sancţionarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranţa alimentelor, în domeniile de activitate specifice și aplicarea măsurilor de reţinere oficială/sechestru, retragerea și/sau distrugere a alimentelor de origine animală și nonanimală;

– monitorizarea unităţilor autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;

– aplicarea măsurilor de supraveghere și profilaxie a zoonozelor, precum și soluţionarea notificărilor de alertă SRAAF, în cazul unităților din domeniul alimentar;

– monitorizarea şi controlul operaţiunilor de import-export, comerţ intracomunitar, tranzit animale vii şi produse de origine animală şi nonanimală;

– efectuarea anchetelor epidemiologice în cazul apariţiei de toxiinfecţii alimentare sau în situaţia identificării unor rezultate pozitive în urma analizei de laborator, conform legislației în vigoare;

– controlul și verificarea procedurilor privind buna practică de igienă și procedurilor bazate pe analiza riscurilor și punctelor critice de control (HACCP), elaborate de operatorii economici, cu puncte de lucru înregistrate pe teritoriul de competență al DSVSAB.